Download fast and easy

All programs are free to download.

Best free anti-virus software

All programs are free to download and free to use.

Best office programs

Only free alternatives on microsoft office.

Free drivers

Only free drivers.

Best converters

Best free and working converters.

Free PDF to Word Converter

If you're looking for a fast and efficient PDF-to-DOC conversion program then you'll have made a good choice here. The program itself is pretty simple to use and you won't be confronted with too many options when using it. You can change output variables like the destination and name, you can choose to convert a whole PDF document or just specific pages and to save time and processing power you can also choose to ignore any images in the source PDF document when it's being converted so you get pure text output instead.


Ако търсите за бърза и ефикасна програма за конвертиране на PDF към DOC тогава вие сте
направили добър избор . Самата програма е доста проста за използване и няма да се сблъскате с прекалено много опции, когато я използвате. Можете да промените изходните променливи като дестинацията и името, можете да изберете да конвертирате целия PDF документ или само определени страници и да се спести време и процесорна мощ, можете да изберете да се игнорира всякакви изображения в изходния PDF документ, така че  да получите чист текст накрая.

Video Guide :


Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats

By installing the Compatibility Pack in addition to Microsoft Office 2000, Office XP, or Office 2003, you will be able open, edit, and save files using the file formats new to Word, Excel, and PowerPoint 2007. The Compatibility Pack can also be used in conjunction with the Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003, and PowerPoint Viewer 2003 to view files saved in these new formats.
Инсталирайки Compatibility Pack като допълнение към Microsoft Office 2000, Office XP или Office 2003, ще бъдете в състояние да отваряте, редактирате и записвате файлове с помощта на файлови формати, нови за Word, Excel, PowerPoint и 2007 г. Compatibility Pack също може да бъде се използва за връзка с Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 и PowerPoint Viewer 2003 за разглеждане на файлове, записани в новите формати.


Facebook Messenger

Facebook Messenger is a revolutionary chat application for chatting with friends and getting all the upgrades on friend's Facebook account. Chat with your Facebook friends from your desktop similar to other popular instant messengers such as Yahoo. AIM and MSN messengers. Facebook Messenger also allows users to see updates on their private messages as well as notification updates. Stay Connected while surfing the web, watching videos, playing a game or working. Facebook Messenger allows you to use Facebook Chat without having to be logged on to Facebook. It also allows you to avoid pesky firewalls set up by universities, schools, and work. Never be disconnected from your important Facebook friends regardless of where you are.


Facebook Messenger е революционно чат приложение за чат между приятели и получаване на  ъпдейти от фейсбук акаунтите на приятелите ви. Писането  с вашите фейсбук приятели е подобно като при други полулярни програми като Yahoo,AIM и MSN messengers.Стойте свързан докато сърфирате в интернет,гледайте видео,играете игри или работите.Facebook Messenger ви позволява да използвате Facebook чата без да сте логнати във Facebook.


Video guide:mIRC

mIRC is a full featured Internet Relay Chat client for Windows that can be used to communicate, share, play or work with others on IRC networks around the world, either in multi-user group conferences or in one-to-one private discussions. It has a clean, practical interface that is highly configurable and supports features such as buddy lists, file transfers, multi-server connections, IPv6, SSL encryption, proxy support, UTF-8 display, UPnP, customizable sounds, spoken messages, tray notifications, message logging, and more.


MIRC е напълно функционален  Internet Relay Chat клиент  за Windows с  който може  да се  комуникира , да  се споделят файлове , да се игрят игри  или да работите с други хора от  IRC мрежи по целия свят,  конференции в  мулти-потребителски групи или  едно-към-едно частни дискусии. Video guide:DOWNLOAD

Citrio

Citrio is an exquisite multi-functional browser, which allows users to enjoy the fast and effortless web-surfing. Not only it provides customers with a set of standard features, but also includes a vast array of beneficial options, all aimed at making the browsing experience thrilling. In particular, intelligible Citrio Download Manager enables to speed up the download of multiple files; pause and resume downloads, whenever it is necessary. As for the integrated Citrio Proxy Widget, it allows customers to browse the Web via proxy servers effortlessly. 


Citrio е изискан многофункционален браузър, който позволява на потребителите да се насладят на бърз и лесен уеб-сърфинг. Не само, че предоставя на клиентите с набор от стандартни функции, но също така включва и широк спектър от полезни опции, всички насочени към по-вълнуващ брузване .Citrio Download Manager дава възможност за ускоряване на изтеглянето на множество файлове. Що се отнася до интегрираната Citrio Proxy Widget, тя позволява на потребителите да сърфират в интернет чрез прокси сървъри без усилие. 

Video guide:DOWNLOAD

360 Browser

All new 360 Browser revolutionizes web browsers with an incredibly fast Webkit engine, along with various customization options to better suit your web experience. 360 Browser is simple, secure and most of all an intuitive browser.With new features such as Dual Engines, Ad Filter, Video Pop-out and Secure Browsing just sit back and discover life on the Internet through 360 Browser.

Изцяло новият 360 Browser революционизира уеб браузърите  с изключително бързият си Webkit двигател, заедно с различни опции за персонализиране ще  добрят вашия уеб опит. 360 Browser е прост, сигурен  и интуитивен браузър.С нови функции, като Dual Engines, Ad Filter, Video Pop-изход и безопасно  сърфиране просто  седнете и открийте  живот в интернет чрез 360 Browser.


Video guide:


DOWNLOAD

Yandex Browser

 Simple and fast: Launching Yandex only takes a few seconds. The browser interface includes only the most necessary buttons, and plenty of space for viewing pages.Favorite sites are easy to find: When opening a new tab, you see the Tableau -- a panel with an arrangement of thumbnails (widgets) for the pages you visit most often. To go to a desired page, just click its widget. Keep up with events: widgets can display up-to-date information (weather, traffic, or social network notifications).Translating web sites to your language: Yandex can translate web site pages to your native language.

Просто и бързо: Стартирането на  Yandex отнема само няколко секунди. Интерфейсът на браузъра включва само най-необходимите бутони, както и изобилие от пространство за преглед на страници.Любими сайтове са лесни за намиране: Когато отваряте нов раздел, ще видите картина - панел с подреждането на миниатюри (икони) за страниците, които посещавате най-често. За да отидете на желаната страница, просто щракнете неговата икона.Превеждането на уеб сайтове на вашия език: Yandex може да превежда страници на уеб сайта на родния ви език.  Ако откриете една непозната чужда дума, поставете курсора на мишката върху него и задръжте натиснат клавиша Shift. Браузърът ще ви кажа превода.

Video guide:


DOWNLOAD

Orca Browser

Orca Browser is an extremely fast and user friendly Web browser, designed to add more functions on to the latest version of Firefox. Not only does Orca Browser contains all the features, such as security, low memory usage, spell-checker, or built-in download manager from a typical Gecko based browser, it also improves the speed, adds built-in features like an AD Blocker, Flash Blocker, Online Profile Storage, auto Form-Filler, and a Outlook-Style RSS Reader. The auto Form-Filler helps to memorize or fill different types of Web forms and passwords. It can also protect them with a master security password. Online Profile Storage allows users to create their own account. With their username and password, users can choose to save or access their personal data such as bookmarks, AutoFills, and RSS feeds remotely from any computer.


Orca Browser е екстремно бърз и лесен за употреба уеб браузър,проектиран да добави повече функции към последната версия на Firefox.Не само,че Orca Browser съдържа всички екстри кат сигурност,използване на по-малко памет,проверка правопис,вграден доунлоад мениджър но също така е по-бърз ,има вградени AD Blocker, Flash Blocker, Online Profile Storage, auto Form-Filler и Outlook-Style RSS Reader.Online Profile Storage позволява на потребителите да си направят собствен акаунт.

Video guide:


Waterfox (64-Bit)

Waterfox (64-Bit) version of Firefox. The Firefox source code is taken and compiled to run specifically for 64-Bit Windows computers. To make Waterfox stand out a bit more, it's compiled with optimizations so that it will run more efficiently and faster than just compiling Firefox as a 64-Bit program. Waterfox was the first community Firefox builds to release a 64-Bit version of Firefox 4 when it first came out.Waterfox (64-Bit)е версия на Firefox.Firefox кодът е взет и преработен цпециално за 64 битови компютри под Windows.За да направят Waterfox по-стабилна са добавени оптимизации за да работи по ефективно и бързо .Waterfox вероятно е най-бързият 64 битов интернет браузър правен някога.Повече от 3 млн. хора от над 180 държави ползват най-бързият в света 64 битов интернет браузър.Video guide:


Slimjet

Slimjet is a fast, smart and powerful web browser based on the Blink engine. It is built on top of the Chromium open source project, on which Google chrome is also based. Slimjet integrates a lot of powerful and convenient features to help users maximize their online productivity. Slimjet users can get more work done in much less time, all without taking the pain to hunt for external plugins from various sources. Slimjet also includes many options and settings so that users can customize the browser to best suit their own personal preference. Slimjet is compatible with almost all plugins and extensions from the Chrome web store.

Slimjet е бърз ,умен и мощен уеб браузър базиран на Blinк engine.Изграден е на основата на hromium open source project ,който се използва и при Google Chrome.Slimjet има вградени много мощни и полезни приложения които да помогнат на потребителите да оптимизират онлайн продуктивността си.Потребителите на Slimjet могат да свършат много повече работа за по-малко време,всичко това без да се налага да търсят външни плъгини от различни места.Slimjet е съвместим със почити всички плъгини от Chrome уеб магазина.

Video Guide:


DOWNLOAD